forumVatan

.......forumVatanHoşgeldiniz :
En son ziyaretiniz :
Mesaj Sayınız : 0


  Radyoterapinin yan etkileri

  Paylaş
  avatar
  VaLKyRie
  Admin
  Admin

  <b>Mesaj Sayısı</b> Mesaj Sayısı : 1284
  <b>Ruh HaLi</b> Ruh HaLi : 3
  <b>Zodyak</b> Zodyak : Yengeç
  <b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 04/02/10
  <b>Nerden</b> Nerden : Tekirdağ
  <b>Yaş</b> Yaş : 23

  Radyoterapinin yan etkileri

  Mesaj tarafından VaLKyRie Bir Paz Şub. 21, 2010 11:32 am

  Düşük dozlu radyoterapide hasta hiçbir yan etki fark etmeyebilir. Ancak yüksek dozlu tedavide genellik le yan etki görülmesi beklenir. Bu yan etkilerin neler olduğu ve şidde ti tedavi edilen bölgeye ve büyük lüğüne, radyoterapi dozuna ve kişi nin tedaviye duyarlılığına bağlıdır.

  En sık görülen yan etkiler tedavi sırasında ya da tedaviden hemen sonra ortaya çıkar ve kısa sürer; bunlara akut yan etkiler denir. Akut yan etkiler tedaviden sonra genel likle kaybolur. Az sayıdaki hastada tedaviden birkaç ay ve hatta kimi zaman birkaç yıl sonra “geç” yan et kiler gözlenebilir. Bunlar uzun süre li (kronik) ve hatta kalıcı bile olabilir. Uzun süren etkilerin özellikle rahat sız edici olduğu durumlar azdır; yi ne de iyileşmek hedeflendiğinde, küçük riskler genellikle göze alına bilir.

  Kısa süreli etkiler
  Kısa dönemde radyoterapiye en duyarlı olan normal dokular, hücre lerin aşınma ve yıpranma nedeniyle kaybolanların yerini doldurmak için normal olarak oldukça hızla bölün düğü dokulardır. Bunlar arasında deri ve ağız, boğaz, özofagus, bar sak ve mesane gibi organları örten zarlar bulunur. Bu nedenle tedavi edilen bölgeye bağlı olarak enflamasyon, ağrı, ishal ve sık idrara çık ma gibi yan etkilerle sık karşılaşılır. Kimi hastalarda güneş yanığı gibi deri yaraları olabilir, ancak tedavi yüzeysel bir tümör için uygulanma dığı sürece, bu yanıklar ciddi değil dir, çünkü modern radyoterapi ay gıtları maksimum dozu yüzeyden uzakta, derin dokulara ulaştırabil mektedir.
  Sık karşılaşılan diğer akut yan et kiler arasında yorgunluk, bulantı (özellikle karnın üst bölümüne rad yasyon veriliyorsa) ve saç kaybı (özellikle ışınlar saçlı deriden geçi yorsa) bulunmaktadır. Saç dökül mesi genellikle kalıcı değildir, an cak beyin tümörleri için oldukça yüksek dozda radyoterapi veriliyor sa kimi zaman bazı bölgelerde yeni saç çıkmayabilir. Kan hücrelerimizin üretildiği kemik iliği de radyasyona karşı son derece duyarlıdır, ancak toplam kemik iliği miktarının önem li bir kısmını içeren geniş bir vücut bölgesine radyasyon verilmesi gibi az karşılaşılan bir durum dışında, genellikle sorun olmaz.

  Radyoterapi öncesinde sık karşı laşılan yan etkiler konusunda size bilgi verilecek ve büyük olasılıkla da bazı önerilerde bulunulacaktır (örn. cilt bakımı ya da şiddetli reaksiyonu önlemek için beslenmede yapılması gereken değişiklikler gibi). Karın ya da pelvis bölgesine tedavi uygulan dığında reaksiyon geçene kadar yüksek lifli gıdalar (yeşil sebzeler ve meyveler dahil) yememeniz öneri lebilir, çünkü bu tür gıdalar ishali kötüleştirebilir. Gerektiğinde, yan etkileri azaltmak için bir ilaç verilebilir. Kimi zaman yan etkilerin azal ması için tedaviye bir hafta kadar ara vermek gerekir.

  Tedavinin yorgunluk ve benzeri diğer akut yan etkileri bazen normal yaşamı önemli ölçüde etkileyebilirse de, pek çok kişide yalnızca hafif yan etkiler gözlenir. Tedaviniz sıra sında çalışmayı sürdürebilirsiniz ve çalışabilecek durumdaysanız dokto runuz sizi buna teşvik edebilir. Öte yandan yorgunsanız ve normal ya şantınızı sürdüremeyecek durum daysanız kendinizi fazlaca zorlama mak akıllıcadır.

  Uzun süreli etkiler
  Uzun dönemde radyoterapinin etki lerine karşı duyarlı olma eğilimi gös teren dokular arasında akciğerler, böbrekler, göz mercekleri (kataraktın oluştuğu yer) ve testisler ile yumur talıklar (kimi zaman kısırlık gelişebi lir) bulunmaktadır. Ancak tedavinin dikkatle planlanması ya da fertiliteyi (doğurganlığı) korumak amacıyla yu murtalıkların yerlerinin ameliyatla değiştirilip (transpoze edilip) radyas yondan uzaklaştırılmasıyla genellikle bu dokularda önemli bir hasar oluş ması önlenebilir. Bu tür önlemler mümkün değilse, gelecekte çocuk sahibi olmak isteyen hastaların spermleri ya da embriyoları dondu rularak saklanabilir.

  Ender görülen diğer yan etkiler arasında meme kanseri ameliyatı sonrasında koltukaltında uygulanan tedaviye bağlı olarak kolda gelişen şişkinlik ya da lenfödem ve serviks (rahim boynu) kanseri için uygula nan radyoterapi sonrasında gelişen barsak hasarı yer alır.

  Tükürük bezle ri tedavi ediliyorsa radyoterapi ağız kuruluğuna neden olabilir ve bu du rumda hastanın çürüklere ve dişeti hastalıklarına karşı yatkınlığı artar. Bu durumdaki hastaların tedaviden önce uzman bir diş hekimi tarafın dan değerlendirilmesi ve gelecekte dişlerine nasıl bakacakları konusun da önerilerde bulunulması gerekir. Pelvis radyoterapisi ise vajinada ku rumaya yol açabilir ve normal cinsel işlevler için kayganlaştırıcı kullanımı gerekebilir. Büyümekte olan dokular da radyoterapiye karşı son derece duyarlıdır ve bunun çocukların teda visi açısından önemli sonuçları var dır. Teorik olarak, radyoterapiden uzun yıllar sonra radyasyona bağlı yeni bir kanser gelişmesi de olasıdır. Ancak uygulamaya baktığımızda bu olasılığın son derece düşük olduğu görülmektedir.  ''Zaman'' iyi mi gelirmiş herşeye
  ne " zaman " dan beri ???   Similar topics

   -

   Forum Saati Cuma Ocak 18, 2019 6:19 pm